Condicions de contractació i cancelació

Aquest document contractual regeix la contractació de reserves d’allotjament a través del lloc web cansuria.cat, propietat de JOSEP XICOLA BATALLÉ, sota la marca comercial de CAN SÚRIA, d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual també es troben a l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions han de romandre publicades al lloc web a disposició de l’USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, i poden ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

 • Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.
 • És una persona amb prou capacitat per contractar.
 • Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser contractats prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR del servei de reserves d’allotjament contractat per l’USUARI és JOSEP XICOLA BATALLÉ, amb domicili social a C/ Canigó, 569. 17411 Vidreres (Girona), NIF 79301448R i amb telèfon d’atenció al client/USUARI 972850011.

I d’una altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a CAN SÚRIA.

Objecte del contracte

Aquest contracte té com a objectiu regular la relació contractual entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta, durant el procés de contractació en línia, el lloguer d’immobles per a l’allotjament temporal.

La relació contractual de reserva d’un allotjament comporta el lloguer de l’immoble escollit, per un temps limitat a canvi d’un preu determinat i exposat públicament per mitjà del lloc web. Els serveis extres s’han de contractar en el moment d’efectuar la reserva.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als serveis o productes que ofereix el PRESTADOR, ha de ser major d’edat i s’ha de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a la creació del compte, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li demanin, les quals es tractaran de conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), que s’especifica en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI ha de seleccionar un nom d’usuari i una contrasenya, i comprometre’s a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar CAN SÚRIA de la pèrdua o robatori o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest en procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Activació de reserves.
 3. Dret de desistiment (cancel·lacions).
 4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Despeses de transport.
 10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 11. Procés de compra.
 12. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte.
 13. Garanties i devolucions.
 14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una reserva al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ACTIVACIÓ DE RESERVES I PAGAMENT

El PRESTADOR informarà prèviament l’USUARI sobre el procediment que ha de seguir per fer la reserva del viatge.

El nostre sistema automàtic de càlcul de disponibilitat i preus permet a l’USUARI triar l’apartament o casa que l’interessa i efectuar immediatament el pagament online del 40% del preu del lloguer o, si no, efectuar una transferència bancària en el termini màxim de 48 hores.

El PRESTADOR no reservarà l’allotjament fins que no hagi comprovat que s’ha realitzat el pagament. Un cop es comprovi el pagament, el PRESTADOR es posarà en contacte per correu electrònic per confirmar-li la reserva. S’entén aquest terme sempre que se n’hagi confirmat la disponibilitat.

Fiances

CAN SÚRIA té tres tipus de fiança que van des dels 200 € als 500 €. En cas que els inquilins siguin un grup de joves (entre 18 i 25 anys), han de pagar una fiança de 1000 €. Les altres persones han de pagar de 200 a 500 € depen del nombre de persones que siguin.

El pagament de la fiança es farà en efectiu en el moment d’accedir a l’allotjament. A la sortida de l’allotjament, amb prèvia inspecció del mateix, es tornarà també en efectiu.

En cas d’haver-hi desperfectes a l’allotjament, es restaran de la fiança.

Falta d’execució del contracte a distància

En cas de no poder executar el contracte perquè l’allotjament no estigui disponible en el termini previst de 30 dies, s’informarà l’USUARI de la manca de disponibilitat i que quedarà legitimat per cancel·lar la reserva i rebre la devolució de l’import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’import total, l’USUARI pot reclamar que se li pagui el doble de l’import degut, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts que excedeixin d’aquesta quantitat.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que l’activació del servei no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.

3. CANCEL·LACIONS (dret de desistiment)

L’USUARI té els mateixos drets i terminis per procedir a realitzar la cancel·lació i/o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti la reserva, tant en línia com fora de línia.

Tota cancel·lació haurà de comunicar-se al PRESTADOR, sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per a això, o per correu electrònic a cansuria@cansuria.cat, indicant el número de factura o reserva corresponent. En cas de devolució de l’import, l’USUARI podria ser penalitzat pels conceptes que s’indiquen a continuació:

– Si la reserva s’anul·la abans dels 8 dies anteriors a la data d’arribada, el PRESTADOR tornarà al client el 100% de la reserva.

– Si es cancel·la la reserva després dels 7 dies anteriors a la data d’arribada, no es reemborsarà l’import total de la reserva (100%).

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

CAN SÚRIA
C/ Canigó, 569. Vidreres 17411 Girona ES
Telèfon: 972850011
E-mail: cansuria@cansuria.cat

Si durant el període de lloguer es produís alguna avaria a les instal·lacions o aparells elèctrics, l’USUARI haurà d’avisar immediatament el PRESTADOR per resoldre com més aviat millor aquestes incidències.

En cas de força major (danys causats per aigua, incendi, etc.), el PRESTADOR substituirà l’allotjament reservat per un altre de les mateixes característiques. En cas de no tenir disponibilitat d’allotjaments, el PRESTADOR us reemborsarà el total de l’import lliurat.

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i CAN SÚRIA, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no es fan responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.
COVID-19: Si per restriccions de mobilitat o un altre motiu referent a les normes consolidades en el codi de la COVID-19 l’USUARI no pot desplaçar-se a l’allotjament reservat, tindrà la possibilitat d’utilitzar la seva reserva fins una nova data proposada pel PRESTADOR.

6. COMPETÈNCIA

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractades.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Els detalls de cada reserva, com l’allotjament i règim alimentari, s’informen a l’USUARI en la seva respectiva descripció a la pàgina web.

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades per CAN SÚRIA estan sotmeses a aquestes Condicions Generals.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de CAN SÚRIA o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat per CAN SÚRIA. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels productes, CAN SÚRIA es reserva la facultat de modificar-ne les especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

Entrades i sortides

Les entrades i sortides dels allotjaments es fan els divendres.

Entrades: L’horari de recollida de les claus els divendres és de 17:00 a 19:00 a les nostres oficines de C/ Canigó, 569 Vidreres 17411 Girona.

L’allotjament no està disponible abans de les 17:00.

Si s’arriba abans, es pot trucar per telèfon i deixar l’equipatge a l’agència.

Per a entrades a partir de les 20:30 i fins les 24:00, s’aplica un cost addicional de 70,00 €.

No s’accepten entrades més tard de les 24:00, aquestes es posposaran per al següent dia a les 8:00 del matí.

En arribar a l’agència i de conformitat amb la legislació vigent, l’USUARI haurà d’entregar el full de reserva i es procedirà a identificar tots els ocupants de l’allotjament.

Seguidament, l’USUARI haurà de signar un contracte de lloguer i pagar el 60% restant del lloguer, 20,00 € de despeses de gestió i la Taxa turística de 0,50 € per dia i per persona major de 16 anys, per un màxim de 7 dies. (Llei 5/2012 de 20/3/12. D.O.G.C. núm. 6094 de 23/03/12) i la fiança. Podeu pagar amb targeta de crèdit o en efectiu. La fiança s’ha de fer sempre en efectiu.

Cal entregar l’allotjament net i amb tots els estris i equipament de cuina. Les tovalloles de bany i la roba de llit per persona estan incloses al preu del lloguer.

Sortides: L’horari de sortida dels allotjaments és de 16:00 a 19:00. Una persona de l’agència es presentarà a l’allotjament a l’hora pactada per comprovar l’estat de l’apartament, recollir les claus i retornar la fiança.

A l’hora pactada per sortir de l’allotjament, els inquilins han d’estar preparats i amb les maletes fetes i l’apartament recollit i net.

En cas de que sigui una setmana completa, les entrades es fan els dilluns entre els 17.00 a 19.00 i les claus es recolliran al C/Pau Casals, 13 de Vidreres. Envers la sortida, el dia es el diumenge entre les 16.00 i 19.00 i les claus es recolliran a la Masia.

Serveis extra

Si l’USUARI està interessat a contractar un servei extra, ho ha de fer en el moment de fer la reserva:

Neteja: 250 € (casa completa)

Hi ha allotjaments on es permeten els animals de companyia, per a la vostra autorització s’haurà d’informar a CAN SÚRIA en el moment de la reserva.

Responsabilitats del client

 • L’USUARI es compromet a respectar la normativa de la comunitat. Durant les hores de descans, de 22:00 a 9:00, no està permès utilitzar els allotjaments per celebrar festes ni fer soroll. En cap cas no està permès que l’allotjament estigui ocupat per més persones de les que s’estableix en la seva capacitat màxima.
 • L’ús d’electricitat i aigua ha de ser racional.
 • Està prohibit penjar tovalloles i roba a les baranes dels balcons.
 • L’horari de piscina el marca cada comunitat i en general és de 10.00 a 21.00. Està prohibit clavar objectes com ara para-sols, tendals, etc. a la gespa, ni utilitzar matalassos inflables dins la piscina.
 • Els nens hauran d’anar sempre acompanyats dels pares i sota la seva responsabilitat.
 • L’USUARI és el responsable del comportament correcte de tots els seus companys de reserva, en cas contrari, el PRESTADOR es reserva el dret a expulsar els ocupants de l’allotjament, sense dret a futures reclamacions ni a cap mena de compensació.
 • Ni CAN SÚRIA, ni el propietari seran responsables de qualsevol dany directe o indirecte que es pugui ocasionar com a conseqüència del mal ús de l’allotjament, inclosos sense cap limitació: destrosses, pèrdues després d’incendis, robatoris, delinqüència, accidents o altres tipus de danys.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada reserva inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA). Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les taxes turístiques, l’assegurança de viatge, les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, o qualsevol altre servei addicional i annex al servei adquirit.

Els preus aplicats a cada immoble són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la reserva.

Tot pagament realitzat a CAN SÚRIA comporta l’emissió d’una factura sota consentiment (art. 63.3 RD 1/2007) a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de fer la comanda. Aquesta factura es lliurarà a l’USUARI quan finalitzi el lloguer i es faci el pagament dels serveis contractats. Es pot descarregar la factura en format PDF accedint al panell de gestió de la web amb el compte d’usuari. En cas de voler rebre-la per correu electrònic, ho ha de sol·licitar per qualsevol dels mitjans que el PRESTADOR posa a la seva disposició, informant-lo que en qualsevol moment pot revocar aquesta decisió.

Per a qualsevol informació sobre la reserva, l’USUARI pot contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client de CAN SÚRIA [[Telefon1]] o a través del correu electrònic a l’adreça CAN SÚRIA@CAN SÚRIA.com.

9. DESPESES DE TRANSPORT

No hi ha despeses de transport.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

 • Targeta de crèdit

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’USUARI accepta que el PRESTADOR obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.
Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

11. PROCÉS DE COMPRA

La pàgina web té un sistema de recerca per diferents paràmetres per facilitar l’elecció de l’allotjament.

Tipus de reserves:

 • Reserva amb confirmació immediata: Preu mínim del servei estipulat a la web. Es pot efectuar una reserva en línia i afegir els serveis extres que us convinguin.
 • Preu no disponible: En cas de no disposar del preu del servei, s’informarà l’USUARI al més aviat possible per correu electrònic o per telèfon.

Seleccionar les dates d’entrada i sortida, les persones allotjades (adults i nens) i els serveis extres escollits i afegir a la cistella. En aquesta, només s’observen els serveis seleccionats, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedeix a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:

 1. Comprovació de les dades de facturació.
 2. Comprovació de la reserva (dates, serveis…).
 3. Selecció de la forma de pagament.
 4. Efectuar la comanda (comprar).

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

En un màxim de 24 hores, en dies feiners, s’enviarà un correu electrònic a l’USUARI confirmant l’estat de la reserva, i tota la informació pertinent.

Des de l’apartat Reserva en línia, es pot consultar la descripció i característiques de l’allotjament, els serveis inclosos, els serveis opcionals (extres) i les condicions particulars de cada immoble.

12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’aquests termes i condicions es considera il·legal, nul o per qualsevol raó, inaplicable, aquesta condició s’ha de considerar separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

El PRESTADOR podrà, sense avís previ, suspendre o acabar l’accés de l’USUARI als seus serveis, totalment o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent-hi, sense limitacions, quan l’USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ús aplicables.

Quan el PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del PRESTADOR.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels serveis oferts respondrà als següents articles basats en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries:

Conformitat dels serveis amb el contracte

 1. Llevat que hi hagi una prova en contra, s’entén que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, tret que per les circumstàncies del cas algun d’aquests no s’hi apliqui:
  1. S’ajustin a la descripció realitzada per CAN SÚRIA.
  2. Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els serveis del mateix tipus.
  3. Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit per l’USUARI, quan ho hagi posat en coneixement de CAN SÚRIA en el moment de la subscripció del contracte, sempre que aquest hagi admès que el servei és apte per a aquest ús.
  4. Presenten la qualitat i les prestacions habituals d’un servei del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fetes per Can Súria.
  5. CAN SÚRIA descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels immobles facilitats pels propietaris dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.
 2. La manca de conformitat que resulti d’un servei no efectuat o prestat s’equipararà a la manca de conformitat del contracte, sempre que la responsabilitat del mateix recaigui en CAN SÚRIA o sora la seva responsabilitat; pel contrari, quan el servei no efectuat o prestat es degui a una negligència o mala pràctica de l’USUARI, no es considerarà falta de CAN SÚRIA i es considerarà conforme amb els termes del contracte.
 3. No procedirà la responsabilitat per faltes de conformitat que l’USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de formalitzar el contracte o que tinguin l’origen en informacions proporcionades per l’USUARI.

Responsabilitat de CAN SÚRIA

El PRESTADOR respondrà davant de l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament de l’allotjament. CAN SÚRIA reconeix a l’USUARI el dret a la reparació del servei, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.

Reparació i substitució del servei d’allotjament

 1. Si el servei d’allotjament no és conforme amb el contracte, l’USUARI pot optar entre exigir-ne la reparació o la substitució, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Així que l’USUARI comuniqui a CAN SÚRIA l’opció escollida, totes dues parts hauran d’atenir-s’hi. Aquesta decisió de l’USUARI s’entén sens perjudici del que estableixen els supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el servei en conformitat amb el contracte.
 2. Es considera desproporcionada qualsevol forma de sanejament que imposi a CAN SÚRIA costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el servei si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la falta de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués efectuar sense inconvenients majors per a l’USUARI.

La reparació i la substitució s’han d’ajustar a les regles següents:

 • Seran gratuïtes per a l’USUARI les despeses necessàries realitzades per esmenar la manca de conformitat dels serveis contractats.
 • Es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l’USUARI, tenint en compte la naturalesa dels serveis i la finalitat que tingueren per a l’USUARI.
 • Si conclosa la reparació i lliurat l’immoble, aquest continua sent no conforme amb el contracte, l’USUARI podrà exigir-ne la substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.
 • Si la substitució no aconsegueix posar l’immoble de conformitat amb el contracte, l’USUARI podrà exigir-ne la reparació, la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

Rebaixa del preu i resolució del contracte

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, d’acord amb l’elecció de l’USUARI, si aquest no pot exigir la reparació o la substitució del servei i en els casos en què no s’hagin dut a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per a l’USUARI.

La resolució no és procedent si la falta de conformitat és d’escassa importància.

Criteris per a la rebaixa del preu

La rebaixa del preu ha de ser proporcional a la diferència existent entre el valor que el producte hauria tingut en el moment del lliurament si hagués estat conforme amb el contracte i el valor que el producte efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

Terminis

Llevat de prova en contra, el lliurament s’entén fet el dia que figuri a la reserva.
L’USUARI ha d’informar CAN SÚRIA de la manca de conformitat així que en tingui constància o, com a màxim, en finalitzar l’estada.

Llevat que hi hagi una prova en contra, es considerarà que la comunicació de l’USUARI ha tingut lloc dins del termini establert.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa expressament. CAN SÚRIA i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, i se sotmeten a l’Organisme de resolució de litigis que actuarà d’intermediari entre tots dos d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia. Per a més informació, consulteu la clàusula «4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA d’aquestes Condicions.